اتاق آزمون شعبه خود را انتخاب نمایید

در نظر داشته باشید زمان ورود و اطلاعات ورود اعم از نام کاربری و رمز عبور توسط واحد ثبت نام شعبه مربوطه با شما هماهنگی خواهد شد

kishWay Language School

شعب مهرشهر


شعبه مهرشهر دخترانه

ورود به اتاق آزمون مجازی

شعبه مهرشهر پسرانه

ورود به اتاق آزمون مجازی

شعب اندیشه


شعبه اندیشه دخترانه

ورود به اتاق آزمون مجازی

شعبه اندیشه پسرانه

ورود به اتاق آزمون مجازی

شعب شهریار


شعبه شهریار دخترانه

ورود به اتاق آزمون مجازی

شعبه شهریار پسرانه

ورود به اتاق آزمون مجازی

شعب فردیس


شعبه فردیس دخترانه

ورود به اتاق آزمون مجازی

شعبه فردیس پسرانه

ورود به اتاق آزمون مجازی

شعب گوهردشت


شعبه گوهردشت دخترانه

ورود به اتاق آزمون مجازی

شعبه گوهردشت پسرانه

ورود به اتاق آزمون مجازی