تقویم آموزشی سال 99


شروع ترم پائیز  1399 - B ( کلاس های حضوری و آنلاین )

کودکان و خردسالان:
شنبه - دوشنبه ها  99/09/03    |   یکشنبه - چهارشنبه ها   99/09/05    |  سه شنبه - پنجشنبه ها   99/09/04 |  پنجشنبه ها  99/09/13
نوجوانان و بزرگسالان:
روزهای زوج   99/08/26   |  روزهای فرد  99/08/25  |   پنجشنبه ها  99/09/27   |  جمعه 99/09/28

 

                                                     مدیریت و برنامه ریزی آموزشی دفتر مرکزی کیش وی

برو  بالا