جزئیات خبر

زمانبندی برگزاری آزمون فاینال گروه خردسال تابستان A
زمان انتشار: 04 مرداد 1400 10:15:00
جدول زمانبندی برگزاری آزمونهای   CH7-16 
ساعت تاریخ Level
10-11 1400/05/09 CH 7
10-11 1400/05/09 CH 8
10-11 1400/05/09 CH 9
11-12 1400/05/09 CH 10
11-12 1400/05/09 CH 11
11-12 1400/05/09 CH 12
12-13 1400/05/09 CH 13
12-13 1400/05/09 CH 14
12-13 1400/05/09 CH 15
12-13 1400/05/09 CH 16
برو  بالا