جزئیات خبر

زمانبندی برگزاری آزمون فاینال گروه نوجوان تابستان A
زمان انتشار: 04 مرداد 1400 10:21:00
جدول زمانبندی برگزاری آزمونهای   CHA1-12 
ساعت تاریخ Level
10-11 00/05/10 CHA 1
10-11 00/05/10 CHA 2
10-11 00/05/10 CHA 3
10-11 00/05/10 CHA 4
11-12 00/05/10 CHA 5
11-12 00/05/10 CHA 6
11-12 00/05/10 CHA 7
11-12 00/05/10 CHA 8
12-13 00/05/10 CHA 9
12-13 00/05/10 CHA 10
12-13 00/05/10 CHA 11
12-13 00/05/10 CHA 12
برو  بالا