جزئیات خبر

زمانبندی آزمون فاینال بزرگسالان
زمان انتشار: 13 اردیبهشت 1402 12:12:00

زمانبندی آزمون فاینال بزرگسالان بهار A

نتایج ساعت FINAL LEVEL
02/02/28 17:30-18:30 02/02/27 B 1-2
02/02/28 17:30-18:30 02/02/27 E 1-4
02/02/28 19-20 02/02/27 PI 1-4
02/02/28 19-20 02/02/27 I 1-4
02/02/28 17:30-18:30 02/02/25 UI 1-2
02/02/28 19-20 02/02/25 UI 3-4
02/02/28 19-20 02/02/25 ADV 1-4
02/02/28 19-20 02/02/25 FCE 1-4

 

برو  بالا